Centrum Analiz Specjalistycznych

Nasze centrum oferuje bardzo szeroki zakres usług w zakresie analiz chemicznych, fizycznych, biochemicznych i biologicznych wykorzystując metody chemiczne, fizykochemiczne, spektroskopowe, mikrobiologiczne i instrumentalne.
Do najpopularniejszych analiz należą:
– analiza pierwiastków metodą ICP-MS oraz ICP-OES
– analiza GC-FID i GC-MS
– analiza HPLC i LC-MS
– analiza chemiczna (miareczkowanie)
– analiza elementarna
– NMR (1H, 13C, 31P, 15N itd.)
– fluorymetria rentgenowska (XRF, EDS/EDXS)
– FT-IR
– UV-VIS i NIR
– pomiary temp. topn., temp. wrzenia, lepkości, gęstości, przewodności
– elektroforeza
– oznaczanie struktury kryształów metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD)
– badania bakteriologiczne
i wiele innych…

Analizy wykonywane są w naszych laboratoriach oraz u naszych podwykonawców. Baza aparaturowa, z której możemy skorzystać składa się często z najnowszych urządzeń.

Analizujemy materiały komercyjne (np. próbki handlowe) a także produkty spożywcze w celu oznaczenia konkretnych składników lub zanieczyszczeń.
Analizy są wykonywane w/g norm zakładowych, branżowych, krajowych lub międzynarodowych (ISO, PKN, IP-KBN) a także zgodnie z wymogami odpowiednich farmakopei, ustaw lub rozporządzeń.

Oferujemy także badania kompleksowe zmierzające do oznaczenia składu mieszanin chemicznych czy biologicznych.
Na zlecenie Klienta opracowujemy nietypowe metody badawcze

Zapytania proszę wysyłać na: